1 algemeen

1.1 Reserveren of spelen op de club betekent dat men akkoord gaat met de algemene voorwaarden en die in alle opzichten zal naleven. Dit reglement is opgesteld om de goede verstandhouding tussen leden en andere spelers te bewaren, onze sport comfortabel te kunnen beoefenen en de aangename sfeer op onze club te bevorderen. Tevens dient ieder de gedragscode Tennis & Padel Vlaanderen na te leven.

1.2 Fair-play, sportiviteit &  hoffelijkheid zijn een club prioriteit. Daarom is de houding van onze spelers integer en sportief. Dit geldt zowel bij club organisaties als op tornooien bij andere clubs. Dit is ook van toepassing op sociale media.

1.3 Bij overtredingen van deze algemene voorwaarden, heeft Bola Padel het recht om gepaste sancties te nemen gaande van tijdelijke schorsing tot het weigeren van een speler, dit zonder teruggave van eventueel betaalde gelden.

1.5 Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen in de club.

1.6 In de bar en op het terras worden huisdieren toegelaten, echter nooit zonder toezicht. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor zijn huisdier.

1.7 Sinds januari 2007 is het verboden te roken, inclusief E-sigaretten, zowel op de terreinen als in de bar. De terrassen en de ruimte rond de bar bieden daarvoor ruim de gelegenheid. Gelieve steeds gebruik te maken van asbakken.

1.8 De club heeft het recht dit intern reglement te allen tijde te wijzigen. Elke wijziging zal bekend gemaakt worden en zal ook worden uitgehangen in de bar en de sportloods.

2 reservatie

2.1 Elke padelmatch dient gereserveerd te worden. De terreinen mogen enkel betreden worden, nadat er een geldige reservatie gemaakt werd via het reservatiesysteem.

2.2 Elk lid reserveert en speelt steeds onder eigen naam. De namen van de spelers in het reservatiesysteem moeten steeds overeenkomen met de spelers op het terrein. Misbruik van namen zal gesanctioneerd worden, voor alle betrokken personen. Op deze manier trachten we de speelcapaciteit voor iedereen optimaal te garanderen (fair-play en respect ten opzichte van alle leden)

Sancties bij het niet correct naleven van de reservatieregels:

· 1ste inbreuk: speler zonder geldige reservatie betaalt een boete van €45. Lid dat zijn naam ‘uitleent’ ontvangt een verwittiging.

· 2de inbreuk: 1 maand schorsing uit het reservatiesysteem

· 3de inbreuk: 3 maand  schorsing uit het reservatiesysteem

· bij herhaaldelijke inbreuken: definitieve schrapping en/of weigering door de club van het padel-lidmaatschap 

2.3 Reservaties aanpassen in geval van overmacht (ziekte, blessure…) :

  • indoor/overdekt: tot 6u voor de match kan men de reservatie verwijderen, tot 1uur voor de match namen van spelers wijzigen.

  • outdoor: tot 1u voor de match kan men de reservatie verwijderen of namen van spelers wijzigen.

    Deze optie mag echter niet ‘misbruikt’ worden in een namen carrousel om speelcapaciteit te verhogen (bv. wanneer je naam al 2 x in de reservaties staat dan is het verboden om een derde reservatie te maken en hiervoor een naam te gebruiken van een speler om deze achteraf, bij het vrijkomen van jouw naam, te verwijderen en te veranderen in jouw naam)

2.4 De club heeft altijd voorrang bij reservaties in functie van tornooien, lessen, competities, activiteiten… .

3 tarieven en betaling

3.1 Specifieke tarieven voor terreinverhuur en voorwaarden zijn te vinden op de website van Bola Padel. De club heeft het recht om deze tarieven te allen tijde te wijzigen.

3.2 Alle reservaties zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

3.3 Indien de betaling om wat voor reden dan ook niet is ontvangen (bijv. door storing), dan is de reservatie ongeldig.

3.4 Indien de betaling bij de bar mag worden voldaan in samenspraak met Bola Padel, dient deze te worden voldaan voor aanvang van de boeking. Indien dit niet gebeurt, zal de factuur na afloop worden toegestuurd ter betaling met een betalingstermijn. Indien deze termijn verloopt, kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

3.5 De piek- of daluren kunnen op elk moment gewijzigd worden door de club.

3.6 Het lidgeld wordt niet terugbetaald bij kwetsuren of ongevallen. Ingetrokken abonnementen geven geen recht tot terugbetaling van het lidgeld, noch geheel, noch gedeeltelijk, zowel wat betreft het Bola Padel lidmaatschap als de bijdrage bij Tennis Vlaanderen.

4 risico en aansprakelijkheid

 4.1 Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsmateriaal, het volgen van enige vorm van lessen of activiteit is geheel voor eigen risico van de sporter. Enkel spelers aangesloten bij Tennis Vlaanderen (al dan niet via Bola Padel) zijn verzekerd.

4.2 Bola Padel en de medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je oploopt in de club.

4.3 We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de club. Bola Padel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

4.4 Al het ter beschikking gestelde materiaal en de infrastructuur van de club, medespelers, omgeving , … dient met de nodige zorg worden behandeld. Elke schade toegebracht door een speler aan materiaal en/of installaties van Bola Padel of van een medespeler, zal worden verhaald op de speler die de schade heeft aangebracht.

 

5 spelen

 5.1 Het spel wordt eerlijk en sportief gespeeld: ongepast gedrag of uitdrukkingen zijn niet toegelaten.

5.2 Het is verplicht sportkledij en sportschoenen te dragen, geschikt voor kunstgrasondergrond. (vlakke zolen, bij voorkeur met fijn visgraatmotief).

5.3 Enkel padel rackets horen thuis op de padelcourts, rackets zijn steeds te huur tijdens de openingsuren van de bar. Indien je een racket wil huren, ben je verplicht 1 identiteitskaart per groep af te geven aan de toog.

5.4 Het is verboden te tennissen op de padelcourts.

5.5 Afval hoort thuis in de voorziene afvalbakken. Enkel pet flesjes mogen meegenomen worden naar de velden. (Glas blijft in de bar of op het terras). Ook kauwgom en roken is niet toegelaten op de velden.

5.6 Respecteer de speeltijden, verlaat tijdig het terrein voor de spelers die na jou komen. Iedereen wil graag op tijd beginnen. Indien spelers niet opdagen op hun gereserveerd terrein, mogen andere spelers dit terrein innemen na 15 minuten wachttijd.

5.7 Indien meerdere activiteiten achter elkaar gepland staan op eenzelfde terrein, dan gelden volgende prioriteiten: uitgelopen interclubwedstrijden en tornooien hebben voorrang op het vrije spel.

5.8 Elke speler, aangesloten bij Tennis Vlaanderen, is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Niet aangesloten spelers, spelen op eigen risico. Ten behoeve van EHBO, staat er een verbanddoos in de bar.

5.9 Het is niet toegestaan om, op welke manier dan ook, lessen te geven in de club, tenzij door Bola Padel aangestelde lesgevers.

6 annuleren

6.1 Men kan een reservatie kosteloos annuleren tot 6 uur voor de aanvang van de match. Tot 1u voor de boeking kan men namen wijzigen. Bij regenweer mag en kan er perfect gespeeld worden. 15 minuten na hevige regenval is een terrein zelfs weer helemaal bespeelbaar.

7 privacy – GDPR

7.1 Bola Padel werkt volledig conform de GDPR-privacywetgeving. In onze Privacyverklaring staan alle bepalingen m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens. Deze is terug te vinden op onze website. 

7.2 Via nieuwsbrieven informeren we onze leden over onze clubwerking en onze activiteiten. Leden die deze nieuwsbrieven per e-mail als storend ervaren, kunnen contact opnemen met de club om zich uit te schrijven.

7.3 Er is camerabewaking aanwezig op de club. Deze beelden zijn enkel toegankelijk voor de eigenaars en worden enkel herbekeken bij aanwijzingen van inbreuken.

7.4 Indien er vragen zijn over de bescherming van jouw persoonsgegevens bij onze club, aarzel dan niet de club te contacteren: hola@bolapadel.be

7.5 Spelen bij Bola Padel geeft de club de toelating, om tijdens activiteiten foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren, behoudens schriftelijk bezwaar van de betrokken persoon in kwestie.

8 klachten

Heb je klachten, vragen, op- en aanmerkingen over de club, de werking, de accommodatie en/of de activiteiten, dan kun je je richten tot de club via mail via hola@bolapadel.be